Menu
Your Cart

Декларация за изключване на отговорност

Настоящата Декларация за изключване на отговорност се отнася за уебсайта www.purnima.shop.

Вие или Вашият – означава “Вие” като посетител или потребител на уебсайта www.purnima.shop. Ние, наш, нас, Сайтът или Уебсайтът означава www.purnima.shop.

РАЗДЕЛ 1 – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Когато сърфирате из Нашия сайт, ползвате безплатните материали, закупувате продукти или услуги, вие потвърждавате, че сте изцяло отговорен за вашите действия и предприемате действия, които смятате за подходящи предвид вашите собствени ценности и вярвания. Ние не даваме никаква гаранция относно точността, изчерпателността, качеството или пригодността на никой от материалите или съдържанието на Нашия сайт.
При условията на настоящия раздел ние изключваме всякаква отговорност (независимо дали се основава на договор или на някаква друга основа), възникваща от или във връзка с достъпа или употребата на нашия Уебсайт или даден уебсайт, с който е свързан, до степента, позволена от приложимото право. Това изключване се отнася, но не се ограничава до:
загуби от невъзможност за достъп до Уебсайта или технически повреди на Уебсайта;
загуба на данни;
загуба, причинена от атака, свързана със срив на услугата, вируси или други технологично вредни материали;
загуба на приходи или печалби, или очаквани спестявания; и
загуба, възникваща от обстоятелства, извън нашия разумен контрол, и загуба, която не е разумно предвидима.
Ние не се опитваме (и нищо в настоящите Общи условия не следва да се счита като опит) да изключим или да ограничим отговорност и всяко такова изключение или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:

загуба или вреда, причинена от наша измама, умишлено нарушение или целенасочено подвеждане;
отговорност, която съгласно приложимите закони за защита на потребителите или за отговорност за продуктите не може да бъде изключена;
каквато и да била друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото право.
Уебсайтът не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да име забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

РАЗДЕЛ 2 – НИКАКЪВ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Информацията, която е публикувана на Нашия сайт или е достъпна чрез него, не може да замести или замени услуги от обучени професионалисти в която и да е област, включително, но не само по психологически, мeдицински, финансови и правни въпроси. Вие сте длъжни да отидете на лекар ако имате какъвто и да е проблем относно вашето физическо или психическо здраве. Ние не носим отговорност за ничие лечение, действие или употреба на лекарства от който и да е потребител, който е последвал предложената или предоставена информация в или чрез Нашия сайт. Ние не сме подлежащи на отговорност за никакви директни, косвени, последващи, особени или друг вид щети, които могат да произтичат, включително, но не само икономическа загуба, нараняване, болест или смърт. Единствено вие сте отговорни за вашите решения, действия или резултати, по всяко време и при всякакви условия. Използването на Нашия сайт и съдържанието му не е предназначено да създава отношения на консултация.

РАЗДЕЛ 3 – ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПЕЧАЛБА

Когато адресираме финансови въпроси на Нашия сайт, нюслетър или друго съдържание, ние не гарантираме никакви приходи. Нищо на Нашия сайт не е гаранция за печалба. Вие сте отговорни за действията и резултатите в живота си. Всички твърдения на Нашия сайт са просто нашето мнение и не са гаранция или обещание за реален успех. Трябва да е ясно, че по закон ние не даваме никаква гаранция, че ще постигнете какъвто и да е резултат от нашите идеи, представени на Нашия сайт, и не предлагаме никакъв професионален психологически, медицински, правен или финансов съвет.

РАЗДЕЛ 4 – ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОМПЮТЪРЕН ВИРУС

Ние не гарантираме, че всички данни, файлове или програми, свалени от или чрез Нашия сайт са без вируси или какъвто и да е друг вид проблем, който може да повреди или да се намеси във вашите данни, хардуер или софтуер, с който е използван, и че когато посещавате Нашия сайт, вие приемате риска да изполвате всички материали, програми и файлове на Нашия сайт. Преди да свалите който и да е файл трябва да проверите файла за вируси.